55 قانون تریدری حرفه ای (معامله گری حرفه ای) در بازار بورس و فارکس

55 قانون

55 قانون زیر زیر یک متن خلاصه شده و به زبان ساده از پله ھای طی شده توسط جان پایپر تا رسیدن به جائی که اکنون در آن قرار دارد می باشد که به عقیده بنده تمامی تریدرھا و معامله گران در بازار بورس و فارکس تقریبا ھمه این پله ھا و یا بیشتر آنھا را باید طی کنند تا به مرحله ای برسند که بتوانند خود را تریدر بنامند. پیشنهاد میکنیم این قوانین را در چارت ایران با دقت مطالعه کنید.

 

 • کنجکاوی ما باعث می شود تا راجع به بازار مطالعات و تحقیقات اولیه ای را انجام دھیم.
 • یک یا دو کتاب و چند گزارش و مجله می خریم.
 • چیزھائی از بازار که به نظر ھم دوست داشتنی می رسند شما را ترغیب به تحقیق می کنند.
 • علاقه ای سطحی به بازار و تریدھای ھر از گاھی و عموما از دست دادن پول و گاھی ھم موفقیت ھای تصادفی را در این مرحله تجربه می کنیم.
 • عموما شکستھای خود را فراموش کرده و به موفقیتھای خود می بالیم و خودمان را تشویق و متقاعد می کنیم.
 • چارتھای مخصوص به خودمان را را که احیانا بزرگتر از حد معمول ھم ھستند و چند اندیکاتور ھم روی آنھا رسم شده برای خود تھیه می کنیم.

با این تکنیکهای معامله گری به موفقیت بیشتر برسید!

 • روشی را برای ورود به بازار تھیه کرده و فکر میکنیم که این روش جز موفقیت چاره دیگری ندارد!
 • به صورت فعالی معاملات خود را آغاز میکنیم.
 • نتایج بما گوشزد میکنند که به ھمان سادگی که فکر میکنیم نیست و چند نکته را بایستی مراعات کرد.
 • به تریدھایمان ادامه می دھیم و نتایج نسبتا (بد) متفاوتی ایجاد می شوند ولی نه آنچنانکه علاقه مارا از بین ببرند.
 • ھمچنان نتایج خوب را انتظار می کشیم.
 • حجم معاملات و مبالغ درگیر در آنھا افزایش می یابند.

مقاله پیشنهادی:  راز موفقیت در بورس: مهمترین نکات موفقیت در بورس+ بازار مالی!
 • مطالعه و خواندن گزارشات ادامه می یابند اما اینھا جز به تنیدگی بیشتر اوضاع نمی انجامند . ھنوز نمیدانیم که چه باید بخواھیم.
 • نمره موفقیت ما بالنسبه خوب است اما کمبود مھارتھای معاملاتی ما منجر به عدم بھره گیری و کسب سود شایسته از بازار می شود.
 • بتدریج ترس از بازار در ذھن ما جای می گیرد ولی ھنوز اندر خم یک کوچه ایم.
روانشناسی بورس

 

 • به ھمان روال قبل معامله می کنیم و به تعداد زیاد معامله کرده و از قانون معدل گیری گریزانیم . فقط موضوع مهم زمان است.
 • یک سود بزرگ برای خود ثبت کرده و احساس اینکه ھمه چیز خوب پیش می رود در ما به اعتماد به نفس زیاد از حد منجر می شود.
 • یک ضرر بزرگ می کنیم. از نظر روانی مساله شروع به بزرگ شدن می کند.
 • یک کامپیوتر می خریم و شروع به بررسی اندیکاتورھای دیگر می کنیم.
 • به دیگر بازارھا و روشھا نیز سرک می کشیم.
 • بالاخره ھمه پول خود را از دست می دھیم.
 • بوضوح می فهمیم که به ھمان سادگی که می بینیم نیست.
 • به نظر می رسد که به این شیوه نمی توانیم ادامه دھیم.
 • در می یابیم که اطلاعات کافی برای کسانیکه می خواھند از این بازار کسب در امد کنند کافی نیست.
 • برای پر کردن این خلا سعی می کنیم که یک سیستم گزارش نویسی ایجاد کرده تا چگونگی اوضاع را به ما بگوید.

مقاله پیشنهادی:  وال استریت چیست و کجاست؟ سرمایه گذاری در بورس وال استریت ژورنال!
 • یک آنالیست را به ھمکاری دعوت می کنیم . توجه داشته باشید که این بدترین کاری است که شما می کنید و بهترین کار آن است که یک نفر تریدر را به کمک بطلبید.
 • به ترید کردن ادامه می دھیم اما در سطوح پائین تر.
 • گزارشنویس روزانه را آغاز می کنیم که یک موفقیت فوری محسوب می شود.
 • تمام اینھا نیازمند تحقیقات و مطالعات و آنالیزھای شخصی زیادی است.
 • اما باز ھم ھنوز بر ما روشن نیست که ترید کردن یک امر ذھنی است.
 • و سایر مقولات بیرونی ) شامل روشھا کامپیوترھا و کارگزاران و (… تقریبا ھمه نامربوط ھستند البته تا وقتیکه شما از نظرذھنی آماده نباشید.
 • ترس بر ما مستولی شده و ھنوز ھم شیوه خاصی نداریم.
 • می فهمیم که ترید منطقی بدون داشتن یک شیوه مناسب نتیجه ای جز ناکامی ندارد.
 • بدنبال یک روش می گردید.
 • روشھای موجود در بازار به نظرتان مناسب نیشتند و شروع به طراحی یک روش مخصوص به خود می کنید.
 •  با روش خود شروع به ترید می کنیم که البته کاری بس سخت است.
 • ما به دلایل قانع کننده ای برای تریدھای خود نمی رسیم ) چیزی که قبل از داشتن روشنیز به آن دچار بودیم ( اما در می یابیم که قبلا راجع به آن بررسی کرده ایم . جریانات درونی شما بکار می افتند.
 • می فهمیم که نکته اصلی در ترید کردن ھمانا ذھن ماست . حال می توانیم پیشرفت واقعی را شروع کنیم.
 •  شروع به تکمیل استراتژی خود کرده و با یک سایز مناسب ترید می کنیم.
 • اما ھنوز ھم دچار ترس ھستیم و این به مساله بزرگی تبدیل می شود.
 • قبلا یاد گرفتیم که کاھش ضررھا ضروری است و اما بخشدوم ) حفظ جریان سود ده ( را با وجود ترس نمی توانیم به آن دست پیدا کنیم.
 • به ترید کردن خود ادامه می دھیم و به خود امیدواریم که خوب شود. بتدریج ترس رخت بر می بندد.
 • ضربه بزرگ دیگری می خوریم.

مقاله پیشنهادی:  فیلم آموزش روانشناسی بازار بورس و فارکس از داوود استقامت
 • احساس بدی پیدا کرده و فکر می کنیم که بهتر است تسلیم شویم و یا شاید بهتر بود ھمان مرتبه اول و چند سال پیش که برای اولین بار کال شدیم تسلیم می شدیم.
 • به ترید خود ادامه داده و سعی می کنیم که از اعتماد به نفس زیادی پرھیز کنیم.
 • خودمان را به سیستم مدیریت استرس مسلح کرده به زودی یاد می گیریم که مراقبه کنیم).
 • چیزی که برای ھر تریدری ضروری است (و در می یابیم که ھمیشه متواضع بوده و مانند ظرف خالی باشیم.
 • یک تریدر دیگر را به عنوان راھنما انتخاب کرده و او نیز یک روش را به شما معرفی می کند.
 • که بلافاصله مورد پسند شما واقع شده و علت آن ھم وضعیت مناسب (ذھنی) شماست.
 • سیستم خودمان را می سازیم و آنرا توسعه داده که منجر به بهتر شدن نتایج و وضعیت ذھنی ما می شود.
 • دیگر ترس مساله مهمی نیست.
 • تصمیم به ملاقات با یک مربی روانشناس معاملات می گیریم.
 • سود بزرگی را به دلیل اجازه دادن به جریان سود ده در یک معامله به ثبت می رسانیم.
 • ما ھمان کاری را می کنیم که ھر تریدر موفقی انجام می دھد.
 • آیا دوباره ھم این ترفند را می توانیم بکار ببندیم؟
 • شروع به دور شدن از ترس و رسیدن به مرحله ریسک محوری می کنیم.
 • می فهمیم که وضعیت ذھنی ھمه چیز است و آرامش داشتن امری حیاتی است و باز ھم سایز پوزیشنھای خود را کم می کنیم.
 • چند روزی را با گروه معاملاتی مربی روانشناس خود بسر می بریم.
 • شروع به سود کردن با روش پایدار می کنیم.

مقاله پیشنهادی:  آموزش فارکس ویدئویی 0 تا 100 با رضا خانتاراج
 • باز کمی به خودمان غره می شویم ! اما این بار می فهمیم که اشتباه کرده و با ضرر کمی آنرا محدود می کنیم.
 • و باز به خودمان یادآوری می کنیم که متواضع بمانیم.
 • بعضا به صورت ناخودآگاه ترید می کنیم. در این کار داریم حرفه ای می شویم.
 • می دانیم که چالشھای زیادی پیشرو داریم اما با اعتماد به نفسآنھا را رفع می کنیم.
 • متوقف کردن پول یک مساله می شود . حقیقتا ما در یک دنیای پر از فراوانی زندگی می کنیم.
 • در می بابیم که زندگی ما بواسطه ترید کردن بھتر شده و در بسیاری از زمینه ھای زندگی به خواسته ھایمان می رسیم.

چارت ایران : آموزش بورس

مقالات مرتبط

8 نظر در “55 قانون تریدری حرفه ای (معامله گری حرفه ای) در بازار بورس و فارکس”

 1. درود بر شما و ممنون برای اطلاعاتی که در خصوص معامله بارگذاری کرده اید. هنگام خواندن متون به تعداد بیشماری غلط نوشتاری برخوردم که تمرکزم را از موضوع اصلی متن نوشته شده دور میکرد. اینطور به نظر میرسد که این متون به ویرایش نیاز دارند. موفق و پیروز باشید.

 2. کامران تختی

  سلام واقعا وقتی خواندم فکر کردم خودم همه را بعد از سه سال دربه دری نوشتم
  بسیار سپاسگزارم عالی بود ولی آخرش هنوز نتیجه ای نگرفتم لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. نمیدونم چرا دارم این راه حل بهت میگم ولی عین حقیقته برو انقلاب و کتاب های ال بروکس بگیر و بخون تمام راه حل توشه من خوندم و الان تو سودم و اینم بهت بگم بی نهایت خوندن اون کتابها سخته.۳تا کتاب ک مجموع ۲۰۰۰صفحه کتاب سخته.
   تمام کسایی ک اموزش میدن چرت میگن بلد نیستن اگه بلد بودن ترید انقدری پول داشت ک نیازی ب پول اموزش نداشتن

   1. بالاخره باید اساتیدی باشند که دیگران هم یاد بگیرند ..اسنادیدی داریم که عشق به اموزش دارند

 3. یک سال و نیم طول کشید از وقتی که وارد فارکس شدم تا وقتی که استراتژی سود ده طراحی کردم و روزانه بیشتر از ۱۲ ساعت وقت صرف کردم …
  الان ۶ ماهه که سود مستمر دارم.
  این مراحل دقییقا شرح حال اون یک سال و نیم من بود.
  اوایل فکر میکردم من با بقیه فرق دارم و از اولش سود به دست میارم …ولی هیچ راه فراری نیست 👌😆
  هر کسی وارد فارکس میشه باید این مراحل رو طی کنه ممکنه ۱ سال طول بکشه ممکنه ۱۰ سال
  ۱ هیچ وقت ناامید نشید
  هیچ وقتم مغرور نباشید که بدجور دماغتون به خاک مالیده میشه
  ۲ روی استراتژی و ترید های غلط پا فشاری نکنید
  ۳ حجم های فضایی نگیرید
  ۴ اکیییدااا توصیه میکنم تا وقتی که حداقل دوماه سود ندادین پول واقعی نبرین که غیر از ضرر و اعصاب خوردی چیزی نداره(این حرف غلطی که میگن حساب دمو مث حساب واقعی ادم رو به چالش نمیکشه رو گوش ندید همش چرته.من به خاطر همین حرف کلی ضرر کردم.)
  اول دمو بعد حساب سنت بعد حساب دلاری
  ۵ وقتتتت بذارید
  قرار نیس با روزی ۵ دقیقه ور رفتن به چارت چیزی به شما الهام بشه
  ترید یک تخصصه
  ۶ اصلا به هیچ وجه برای وارد شدن به فارکس از پول وام و قرضی استفاده نکنید.
  ۷ ترید هاتون رو بنویسید!!! با ذکر دلیل که چرا پوزیشن گرفتم…حد سود و ضرر کجاست و به چه دلیل…(من چند ماهه فهمیدم که این کار چقدر میتونه کمک کنه)
  ۸ هر زمانی که فهمیدید ترید اشتباهی انجام دادید بلافاصله پوزیشن رو ببنیدید چه پوزیشن وارد سود شده باشه یا ضرر
  اینا تجربیات من بود امیدوارم بهتون کمک کنه تا مثل من ضرر نکنید😊

 4. من استراتژیم توی دمو جواب داده، خیلیم خوب جواب داده. ولی توی حساب ریل، نمیتونم خودمو کنترل کنم . ژورنال مینویسم، روزی چندین ساعت کتاب میخونم،کلاس یوگا میرم . مدیتیشن میکنم. چطوری میتونم روانمو کنترل کنم که خارج از استراتژی نرم؟از خودم ناامید میشمو زندگی برام تلخ شده

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا