فیلم آموزش مبانی اقتصاد با دکتر مسعود نیلی

فیلم آموزش مبانی اقتصاددکتر مسعود نیلی

 عواملی که می توان آنها را متغیرهای اقتصاد نامید، مجموعه ای بسیارپیچیده از روابط متقابل در جهان را شکل می دهند. این روابط پیچیده، باعث شکل گیری پدیده هایی می شوند که به شکل مشاهدات بیرونی خود را نشان می دهند. کار دانشمندان علم اقتصاد، یافتن روابط بین متغیرهای اقتصادی به منظور توضیح تغییرات قابل …

فیلم آموزش مبانی اقتصاددکتر مسعود نیلی ادامه مطلب »