آشنایی با بورس حسین عظیمی

فیلم آموزش بورس وآشنایی با بورس توسط حسین عظیمی

فیلم آشنایی با بورس توسط حسین عظیمی ایده تشکیل بورس برای اولین بار زمانی مطرح شد که عده ای از بازرگانان اروپایی متضرر از فعالیت های تجاری خود، برای جلوگیری از این ضرر و یا به حداقل رساندن آن به دنبال چاره ای بودند. بدین منظور این بازرگانان از طریق مشارکت دادن افراد دیگر در …

فیلم آموزش بورس وآشنایی با بورس توسط حسین عظیمی ادامه مطلب »