آموزش بورس قسمت سوم - شرکت های سرمایه گذاری و سپرده گذاری

آموزش بورس قسمت سوم – شرکت های سرمایه گذاری و سپرده گذاری

شرکت های سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری از جمله واسطه های مالی هستند که کارکرد اصلی آنها مدیریت تخصصی سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است. اگر چه انواع متعددی از شرکت های سرمایه گذاری با کارکردهای مختلف وجود دارند، اما شرکت های فعال در بورس های اوراق بهادار به طور معمول با هدف …

آموزش بورس قسمت سوم – شرکت های سرمایه گذاری و سپرده گذاری ادامه مطلب »