آموزش بورس قسمت نوزدهم - معرفی شرکت های کارگزاری و معیارهای انتخاب

آموزش بورس قسمت شانزدهم – انواع اوراق بهادار 3

اوراق مشارکت اوراق مشارکت سندی است گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت های تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید اوراق، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است. اوراق مضاربه اوراق مضاربه اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مضاربه طراحی شده …

آموزش بورس قسمت شانزدهم – انواع اوراق بهادار 3 ادامه مطلب »